070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.
Ongevallenverzekering
Op grond van de ongevallenverzekering zijn het personeel en de leerlingen tijdens schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd verzekerd. Ook is de verzekering van toepassing op leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden en het gaan van huis naar de stageplaats en omgekeerd. De leerlingen die op stage gaan zijn hier dus meeverzekerd. De verzekering keert bepaalde verzekerde bedragen uit in geval van ongeval. Voor wat betreft genees- en tandheelkundige hulp geldt de verzekering alleen voorzover de kosten niet reeds elders zijn verzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. In dit verband attenderen wij u op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat ook door de school moeten vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten, door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Andere verzekeringen die Lucas Onderwijs voor de onder haar bestuur ressorterende scholen met verzekeringsmakelaar Marsh heeft afgesloten zijn:
* Ongevallenverzekering: bestemd voor leerlingen, personeel, vrijwilligers, hulpkrachten en stageleerlingen. Rechtstreeks van huis naar school en terug en tijdens schooltijden c.q. evenementen in schoolverband. Voortijdse leerlingen, van bijna 4 jaar, die op grond van artikel 39 lid 2 van de WPO komen wennen, maximaal 5 dagen, vallen eveneens onder de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering;
* (Bestuur)aansprakelijkheidsverzekering;
* Doorlopende reisverzekering voor onderwijsinstellingen (alleen primair en voortgezet speciaal onderwijs en op verzoek van het voortgezet onderwijs);
* Schoolevenementenverzekering. (alleen primair en voortgezet speciaal onderwijs en op verzoek van het voortgezet onderwijs);
* Eigendommenverzekering personeel en vrijwilligers. De dekking voor het personeel geldt voor uitsluitend voor “buitenschoolse” activiteiten, zoals het gaan naar, verblijven op, en komen van vergaderingen, het bezoeken van ouders en leerlingen, in opdracht van directie c.q bestuur.