Schoolkosten

De school int jaarlijks het schoolgeld en lunchgeld. Hiervoor gaat de school een wettelijk verplichte schriftelijke overeenkomst (contract) met u aan middels de ondertekening van de infokaart.
We melden dat:

  • het om een vrijwillige bijdrage gaat;
  • na ondertekening een verplichting tot betaling bestaat;
  • er een mogelijkheid is slechts voor bepaalde voorzieningen te betalen;
  • er een reductie- en kwijtscheldingsregeling is en wat deze inhoudt.

Het schoolgeld bedraagt al jaren ca. € 20,00. Hiermee bekostigen wij de extra activiteiten voor uw zoon/dochter(s), zoals: Sint, kerst, Pasen, sportdag, bezoeken aan musea, excursies, activiteiten etc. De schoolreis zit NIET in dit bedrag.
Ook innen we het lunchgeld van € 45,00 per leerling. Omdat we een continurooster hebben, lunchen alle kinderen op school onder leiding van de leerkracht. Hiervoor is  een reglement in concept vastgesteld, welke we op de website plaatsen. Leerlingen nemen zelf een lunchpakket mee. Voor het begeleiden van de lunch vragen we een vergoeding. Het ‘lunchgeld’ bedroeg de laatste schooljaren € 45,00 voor het GEHELE schooljaar.
In september verzenden we de rekening aan elk gezin. Betaling gebeurt door overmaking van het bedrag binnen de gestelde termijn op de schoolgiro.
In oktober verantwoorden we de besteding van het school- en lunchgeld in de MR-vergadering. We melden daarna of de MR akkoord is gegaan met de financiële verslaglegging.
De hoogte van het schoolgeld en lunchgeld stelt het managementteam van Grote Beer jaarlijks vast. Ze legt dit ter goedkeuring voor aan de MR. In de schoolgids leest u hoeveel het schoolgeld (waaronder het lunchgeld) voor het nieuwe schooljaar is.

Haagse scholen krijgen een vergoeding van de gemeente Den Haag voor leerlingen met een Ooievaarspas. Deze vergoeding bedraagt € 50,00 per leerling. Hiermee betalen we voor deze leerlingen het schoolgeld en de schoolreis. Ouders met een Ooievaarpas betalen wel gewoon het lunchgeld. De gemeente Den Haag vergoedt dat namelijk niet.