Voor- en naschoolse opvang & continurooster

Aanvraag vrije dagen voor leerlingen
Er doen zich omstandigheden voor, waarbij één of meer dagen vrijaf voor uw zoon/dochter noodzakelijk zijn. Voor dit zogenaamde ‘extra verlof’ stelden de wetgever en de gemeente Den Haag regels op. Deze regels vindt u op www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Verzuim.htm.
Extra verlof vraagt u schriftelijk aan met een standaardformulier. Dit ingevulde formulier geeft u aan de leerkracht. Dit aanvraagformulier voegen we ook hieronder toe. U krijgt z.s.m. schriftelijk antwoord. Het managementteam van de Grote Beer beoordeelt de aanvragen van een week of meer extra verlof. 
 
Wat doen we bij ongeoorloofd verzuim (verlof zonder toestemming) ?
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming zien we als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag te melden. De leerplichtambtenaar beslist of hij procesverbaal opmaakt. Hij kan een boete opleggen. De leerplichtambtenaar bezoekt ook Haagse scholen steekproefsgewijs om o.a. te kijken of scholen zich aan het verzuimbeleid houden.
Bovenstaand beleid geldt ook voor veelvuldig te laat op school komen. Voor te laat komen kennen we de 3-6-9-12-regeling (zie elder op deze website).