070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Scholen hebben een wettelijke signaleringsfunctie wat betreft zorgen rondom de ontwikkeling van de leerlingen. Onze school werkt daarom met de Lucas-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (onderstaand). Mochten er zorgen zijn rondom kinderen, dan bespreken we dit met de ouders.

Grote Beer kan daarna besluiten tot een melding bij Bureau Jeugdzorg, als de school merkt dat de ontwikkeling van een leerling ernstig wordt belemmerd. Dit melden we aan ouders.

Vanaf 1 juli 2013 is het hanteren van de meldcode een wettelijke verplichting voor alle organisaties die met kinderen en volwassenen werken. Deze meldcode geeft richtlijnen voor scholen wat ze moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.