Klachten ?

Alle teamleden van Grote Beer werken zo serieus en verantwoord mogelijk. Toch kan het voorkomen, dat ouders klachten hebben over bepaalde zaken
Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben. In de schoolgids leest u daar meer over. In het kort ziet de behandeling van uw klacht er als volgt uit:

  1. Eerst neemt u rechtstreeks contact op met degene, die de klacht aangaat (leerkracht, RT-er, zorgcoördinator, conciërge, directie of een ander teamlid).
  2. Wanneer u daar niet verder komt, gaat u naar de Grote Beer-directie of de -contactpersoon (officiële functie, een soort schoolvertrouwens-persoon). In enkele gevallen zal het nuttig zijn eventueel mensen van de Medezeggenschapsraad in te schakelen).
  3. Op bestuursniveau is er ook een vertrouwenspersoon aangewezen. De contactpersoon van Grote Beer kan de klager doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Ouders kunnen ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon onderzoekt de gevolgde procedure ten aanzien van de klacht op school en gaat na of er mogelijkheden zijn om de klacht naar tevredenheid van de klager op te lossen. De vertrouwenspersoon laat zich hierbij informeren door de contactpersoon. In geval van seksuele intimidatie dient de vertrouwenspersoon de klager te wijzen op de mogelijkheid om aangifte te doen bij de politie. De vertrouwenspersonen zijn de heer N. van der Perk en mevrouw J. te Raa. Contactpersoon voor de vertrouwenspersonen is mevrouw mr. M.A. Kors. U bereikt mevrouw Kors op telefoonnummer 070 - 300 1166 of via de mail:  mkors@lucasonderwijs.nl. Het contactadres is Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105, 2592 GK Den Haag. Meer info: http://lucasonderwijs.nl/bestuur/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=744
  4. Tenslotte is er ook een onafhankelijke klachtencommissie: De Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO), Postbus 82324,
    2508 EH  DEN HAAG, telefoon 070 3861697, info@gcbo.nl
  5. Voor klachten van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, een klacht over ernstig fysiek of geestelijk geweld, grove pesterijen, discriminatie, fundamentalisme, radicalisering of extremisme kunt u zich ook wenden tot de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs: 0900 111 3 111.