Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bepaalt mede het Grote Beer-beleid. Ouders en personeel van de school beslissen en/of adviseren over beleidsvoornemens. De MR kent een eigen reglement dat op school ter inzage ligt. Zij vergadert circa zes maal per schooljaar over zaken als:

  • schoolgids & schoolplan
  • aanstelling directieleden/personeel
  • toelatingsbeleid leerlingen
  • besteding van middelen van de school
  • gebouw en onderhoud
  • regels m.b.t. veiligheid en gezondheid
  • deelname aan onderwijskundige projecten

De MR bestaat op Grote Beer uit acht leden. Drie leden worden gekozen door het team (personeelsgeleding) en vier leden door de ouders (oudergeleding). De directeur is adviserend lid. De verkiezingen voor MR-leden kondigen we aan in de nieuwsbrief.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Leden van De Grote Beer-MR kunnen zich kandidaat stellen voor de GMR van Lucas Onderwijs. De GMR neemt besluiten, die voor alle 44 Lucas-scholen gelden. De bevoegdheden van de afzonderlijke MR-en van de scholen en de overkoepelende GMR zijn vastgelegd in een reglement.

Wanneer de MR vergadert, kunt u vinden in de agenda. Van elke vergadering maken we een verslag. Klik op onderstaande link als u deze notulen wilt lezen.

Notulen MR
De notulen zijn van de website afgehaald, omdat zij niet voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. Vanaf schooljaar 2018-2019 zullen zij zo worden geschreven dat zij wel op de website gepubliceerd kunnen worden.